میتوان به صورت خیلی ساده از صفحه ساز استفاده کرد. در اینجا لیستی از المان هایی که صفحه ساز انفولد از آن ها پشتیبانی می کند را میتوانید مشاهده کنید.