المان لیست ویژگی‌های کلیدی

این المان یک لیست ساده از ویژگی‌ها نمایش می‌دهد؛

امکان تنظیم عمودی/افقی و تغییر رنگ‌ آیکن‌ها نیز وجود دارد.

ویژگی اول
ویژگی دوم
ویژگی سوم
ویژگی چهارم
ویژگی پنجم
ویژگی ششم
ویژگی هفتم
ویژگی هشتم
ویژگی نهم
ویژگی دهم
ده
نه
هشت
هفت
شش
پنج
چهار
سه
دو
یک
ده
نه
هشت
هفت
شش
پنج
چهار
سه
دو
یک
یک
ده
هشت
نه
دو
سه
شش
چهار
پنج
هفت
نه
هفت
هشت
پنج
شش
سه
یک
ده
دو
چهار
شش
یک
نه
هشت
چهار
سه
هفت
دو
پنج
ده