کوچک یک
کوچک دو
کوچک سه
کوچک چهار
متوسط یک
متوسط دو
متوسط سه
متوسط چهار
بزرگ یک
بزرگ دو
بزرگ سه
بزرگ چهار
بزرگ‌تر یک
بزرگ‌تر دو
بزرگ‌تر سه
بزرگ‌تر چهار